Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri

İçindekiler

1.YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ

1.1. Belli Başlı Yayınları(Kitap, Makale, Bildiri)

1.2. Genel İlgi Alanı

1.3. Uzmanlık Alanı

2. Tahlil Edilecek Eser

2.1. Yazılış Amacı

2.2. Kitabın Başlığı İçerikle Uyumlumudur?

2.3. Konunun Ele Alınış Biçimi

2.4. Yöntemi (Araştırma Yöntemi)

2.5. Kaynaklara Hakimiyet

2.6. Bibliyografya Düzeni

2.7. Kitabın İlgili Alana Katkıları

  1. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ

Enver YOLCU

1956 yılında Trabzon da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Vakfıkebir’de, Liseyi Yalova lisesinde tamamladı.

1980 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu.

1986-1987 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde lisans tamamladı..

1995 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Sol Elliler de Resim-İş Eğitimi (Çanakkale il merkezi 6-15 yaş grubu çocukları üzerinde bir araştırma)” adlı tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı.

2001 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden “Solyanlı Çocuklarda Sanatsal Yaratıcılık (12-15 yaş grubu çocuklar üzerinde bir inceleme)” adlı teziyle doktora diploması aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerinin yanı sıra, yönetim kurulu üyeliği ve fakülte kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Halen ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

1.1. Belli Başlı Yayınları (Kitap,Makale,Bildiri)

Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Anı yayıncılık (2010)

-Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri(2009)

İlk Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Orta Öğretim ile paylaşılması -çalıştayı.(2008)

İLK Öğretim Çağı7-15 Yaş Grubu Solyanlı (Solak) Çocukların  Resimlerin de figürlerin yönü MEB dergisi sayı:170 Ankara (2006)

Sanat Eğitimi Meşale Dergisi, Türk Eğitim Derneği Yayınları, sayı:3 Ankara (2007)

“Sanatsal Öğrenmede Konu, Genç ve Teknik Seçimi”,ÇOMÜ Çocuklar Evi Aylık Bülteni sayı:2 Çanakkale (2007)

Seminer: “Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi” Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çanakkale Şubesi, Çanakkale(2006)

Seminer: “Rönesans Sonrasından Günümüze Resim Sanatında Figür”, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, Çanakkale (2004)

-Yaratıcı Öğrenci Yetiştirme Sürecinde Öğretmenin rolü” II. Ulusal öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, ÇOMÜ Çanakkale(2000)

“Gerçeklerden Kaçış: Sanat ve Güzellik “,Sanat sayı:1, ÇOMÜ Yayınları, Çanakkale (2000).

“Eğitimde Yaratıcılık Sorunu ve Sanat Eğitimi”, Sözlü Bildiri İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ,Bolu(1995)

1.2. Sanatsal Etkinlikler:

ÇOMÜ Öğretim Elemanları Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Çanakkale (2006).

Gazi Üniversitesi  “2. Sanat Eğitimi Sempozyumu Resim ve Heykel Sergisi” Gazi GEF Sergisi Salonu,Ankara (2003).

Karma Resim Sergisi Süleyman Demirel Konferans Salonu, Çanakkale (1999).

Karma resim sergisi, Devlet Resim-Heykel Müzesi, Ankara.(1998)

Karma resim sergisi,Caddebostan,İstanbul(1994)

Kişisel Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Çanakkale,(1996)

Karma resim sergisi, The Marmara Oteli, İstanbul,(1993)

Kişisel Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Balıkkesir,(1991)

Kişisel Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,Çanakkale,(1987)

1.3. Genel İlgi Alanı

Enver Yolcu, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerinin yanı sıra, yönetim kurulu üyeliği ve fakülte kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye de Görsel Sanat Eğitimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Yaratıcılık Solaklık ve Sanat gibi konularda çeşitli dersler seminerler vermiştir. Genel ilgi alanı sanat ve eğitimidir.

1.4.Asıl Uzmanlık Alanı

Yazar lisans eğitimini resim-iş bölümün de yapmıştır. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden “Solyanlı Çocuklarda Sanatsal Yaratıcılık (12-15 yaş grubu çocuklar üzerinde bir inceleme)” adlı doktora tezine ve vermiş olduğu dersler ve seminerlere baktığımızda asıl alanının yaratıcılık ve sanat eğitimidir.

2. TAHLİL EDİLECEK ESER (Künye)

“Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri” Enver Yolcu

Ankara, Nobel Yayın Dağıtım,İkinci Basım:Şubat 2009

2.1. Yazılış  Amacı :  

1.Baskı: “Sanat Eğitimi, salt kendine (sanata) dönük bir eğitim olmayıp, çağımızın gelişen şartları ve yaşantımızın getirdiği yeni durumlar, sosyal ve psikolojik sorunlarımız da dikkate alındığında, kendisi dışındaki diğer alanlara da katkıda bulunan; insanın bilişsel, duyuşsal ve psiko-motordavranışlarına etki eden bir eğitim alanıdır. Diğer taraftan, salt sanatsal yaratıcılığı değil, her alandaki yaratıcılığı da etkileyebilecek çalışma alanlarını barındırıyor olması yanında, yaratıcı davranış sergileyen bireylere duyulan ihtiyaç bakımından da sanat eğitimi, ayrıca bir öneme sahiptir. Yaratıcı bir toplum oluşturmayı ve her alanda ileri bir uygarlık düzeyini hedefleyen ülkeler, sanat ve onun eğitimini öncelikli bir sorun olarak ele almışlar, genel eğitimin içinde okul öncesinden başlayarak yaşamının sonuna kadar insanları sanat eğitimi ortamıyla karşılaştırmaya çalışmışlardır.”

2. Baskı:

“1997-1998 eğitim öğretim yılında eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği anabilim dallarının dersleri arasına, öğretim yılında “Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri” adlı bir ders koyulmuştu. Bu dersin içeriğine uygun olarak ilk baskıyı 2004 yılında yapılan kitabımızın; baskının tükenmesi, 2006 yılındanitibaren ilköğretim okullarındaki dersin adı ve içeriğinin değişmesi ve kitabımızdaki bilgilerin güncellenmesi gerekçesiyle ikinci baskısına ihtiyaç duyulmuştur.

Sınıf öğretmenliği anabilim dallarında dersin adı her ne kadar “Görsel Sanatlar Eğitimi” olmuş ise de içeriğinin önemli ölçüde aynı kalması nedeniyle, kitabımızın adında bir değişikliğe gidilmemiş, özellikle altıncı bölümdeki güncellemeye muhtaç bilgiler dışında içeriği aynen korunmuştur.

Kitabımızın öğretmen adayları ve öğretmenlerimize yararlı olması çabamızı anlamlı kılacaktır.”

2.2. Kitabın Başlığı İçerikle Uygun mudur?

Kitabın başlığı içerikle uyumludur. Sanatta eğitim aşamalarını sırasıyla vermiştir. Giriş bölümünde temel sanat eğitiminin genel tanımlarıyla tarihçesini yaratıcılığı anlaşılırbir dille eğitimcinin seviyesine göre hazırlanmıştır.

2.3. Konunun Ele Alınış Biçimi:

Bölümler bir bütün olarak değerlendirildiğinde belirli farklı yazarların tanımlarını ve farlı kaynaklardan alıntılar yapılmıştır. Kitabın genelinde yapılan tanımlamalarda destekleyici görsel örneklerden faydalanmıştır. Konular bölümler halinde belirtilmiştir.

2.4. Yöntem ( Araştırma Yöntemi)

Sanat Eğitimi kuramları ve Yöntemleri dersi için hazırlanmıştır.

2.5. Kaynaklara hakimiyeti

Kitapta bazı yerlerde dipnot kullanılmamış. Verilen bazı dipnotlarda da sadece yazar ismi ve yıl belirtilmiştir. Genel olarak yazar belli başlı görsellerin eser bilgilerini vermiştir.

2.6. Kitabın İlgili Alana Katkıları:

Bu kitap, sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğretim programları içinde yer alan sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri dersi içeriklerine uygun olacak şekilde ele alınmıştır. Kitap altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sanatın tanımı, kapsamı, doğuşu; sanatın elemanları ve ilkeleri gibi temel sanatsal bilgileri içermektedir. İkinci bölümde; sanatı inceleyen bilim dallarına, üçüncü bölümde ise sanat eğitimi ve yöntemlerini içeren konulara yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, sanat eğitimcisinin iyi bir öğretim programı yapabilmesi ve uygulayabilmesi için gerekli olan ilköğretim çocuklarının sanatsal gelişimine yer verilmiştir. Beşinci bölüm, sanatın özünde ve yapısında var olan yaratıcılık konusuna ayrılmıştır. Bu bölümde yaratıcılığın tanımı, kapsamı, sanatsal yaratıcılık, çocukta yaratıcılık gibi alt başlıklara yer verilmiştir. Altıncı bölüm ise bir öğretmenin neyi, niçin, nasıl öğretmesi gerektiğini ve öğretilenlerin davranışa dönüşüp dönüşmediğini ya da öğrenmenin hangi ölçülerde gerçekleştiğini anlayabilmesi için gerekli olan planlama ve değerlendirilmeye ilişkin konulara ayrılmıştır. 

Bu çalışma, sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerine yönelik bir ders kitabı; halen görev yapan sınıf öğretmenleri ve resim öğretmenleri içinse yardımcı kaynak kitap niteliğindedir. Bu çalışmanın sanat eğitimine olumlu katkılar getireceğine inanıyoruz.

KAYNAKÇA

YOLCU,E., Sanat Eğitimi Kuramları Ve Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtımı, Ankara, 2009.

http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-018

http://www.enveryolcu.com.tr/

Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir